เกี่ยวกับเรา
          เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจให้กับลูกค้าเสมอมาและทางบริษัทฯ ได้เน้นเรื่องของการให้บริการเป็นสำคัญและลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ ของเราด้วยดีเสมอมา ดังนั้นเราจึงได้ดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบันนี้
  
website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449